Za jak dlouho jsme u vás ?
OD 1 DO 4 HOD PO PRAZE

MOC Ceník kontejnerů
Podívejte se na ceny kontejnerů

Poptávky pro firmy
Zašlete nám vaši poptávku Zpracujeme ji do 24 hodin.

Garantujeme
Garance do 60 minut nebo zdarma

Definice nebezpečného odpadu je jasně vymezena v § 4 „Zákonu o odpadech“ číslo 185/2001 Sb. Nebezpečným odpadem se rozumí takový odpad, který vykazuje jednu z vlastností, jež je popsána v příloze 2 již zmíněného zákonu o odpadech, či obsahuje jednu ze složek, která je popsána v příloze číslo 5. Seznam nebezpečných vlastností odpadu byl sestaven Ministerstvem životního prostředí na základě míry ovlivnitelnosti životního prostředí danou vlastností. Názorným příkladem jedné z vlastností je ekotoxicita. Projevem ekotoxicity je pomalé a neúplné vstřebávání odpadu v přírodě a následná otrava organismů. Důsledkem nebezpečného odpadu s ekotoxickou vlastností ve volné přírodě může být kontaminace vod, ovzduší, zeminy a narušení tak přirozeného ekosystému.

Odpadové hospodářství

Cílem Ministerstva životního prostředí i plánu odpadového hospodářství Evropské unie je snížení produkce nebezpečného odpadu. Proto byl do zákonu o odpadech začleněn paragraf o tom, že povinností každého výrobce je omezit produkci nebezpečného odpadu na nezbytné minimum, či produkovat nebezpečný odpad jen, je-li to nezbytně nutné, a to za souhlasu příslušných úřadů. V případě nakládání s nebezpečným odpadem bez souhlasu příslušných úřadů může být osobě oprávněné k podnikání vyměřena pokuta až do výše 50 000 000 Kč.

Trendem poslední doby je recyklace odpadů (včetně nebezpečného), případně užití odpadu za účelem rekultivace terénu. Ve všech druzích odpadů je v posledních letech shledáván možný potenciál energie a recyklace odpadu k znovuzískání materiálů pro výrobu nových výrobků. Zisk energie z odpadu je častým tématem mnohých mezinárodních konferencí ohledně problematiky odpadů. Vyvolává smíšené reakce, jelikož i v zisku energií z odpadu se nachází mnoho nedořešených negativních stránek, především z ekologického hlediska, jako je vypouštění emisí do ovzduší a jiné. Hlavním pozitivem je, že by skládkování odpadu mohlo být omezeno a odpad by tak byl znovu začleněn do dalších výrobních procesů, čímž by se snížilo ekologické zatížení ekosystému odpadem.

Na základě údajů Českého statistického úřadu se můžeme dočíst, že z celkového množství produkce nebezpečného odpadu v České republice za kalendářní rok 2011, která činila 1 489 953 tun odpadu, bylo úspěšně zrecyklováno či kompletně odstraněno 227 645 tun odpadu, což činí pouhých 15,3 %. Proto se nabízí otázka, co se zbývajícími 84,7 % nebezpečného odpadu.

Manipulace s nebezpečným odpadem

Každý, kdo manipuluje s nebezpečným odpadem, je povinen vést si vlastní evidenci s informacemi o množství odpadu, druhu a způsobu, jakým s ním bylo manipulováno. V případě, že odpad, se kterým je manipulováno, překročí tonáž 100 kg za kalendářní rok, je povinností hlásit evidované údaje příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností pomocí systému ISPOP. Evidence slouží k případnému dohledání viníka při úniku nebezpečného odpadu, ke statistickým účelům a pro případné inspekční kontroly, zda je s odpadem nakládáno podle zákonných postupů.

Při manipulaci s nebezpečným odpadem je nezbytné zajistit takové podmínky, aby se předešlo možnému úniku do volné přírody a případnému mísení nebezpečného odpadu s jiným nebezpečným odpadem. Takovéto mísení je přísně zakázáno, povolena může být pouze výjimka na základě přezkoumání krajského úřadu. V případě, že ke smísení nebezpečných odpadů již došlo, je povinností provinilé osoby tento odpad roztřídit, za předpokladu, že je to technicky možné, a následný roztříděný odpad zlikvidovat podle uzákoněných postupů. Jedná se o nezbytnou prevenci k ochraně životního prostředí, ochraně zdraví lidu a zamezení tak případnému znečištění.

< Zpět
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace